Adatkezelési nyilatkozat

MKB-Euroleasing Csoport weboldal látogatással összefüggő Adatkezelési tájékoztatója

Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy az MKB-Euroleasing Csoport a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal összhangban közérthető tájékoztatást adjon azoknak a természetes személyeknek, akik az interneten a www.euroleasing.hu, www.autohitel.hu, www.autostart.hu, www.gyorshitel.hu, www.eszkozlizing.hu, www.kiafinanszirozas.hu, www.hondafinanszirozas.hu, www.fiatfinanszirozas.hu, www.jeepfinanszirozas.hu, www.alfafinanszirozas.hu, www.ssangyongfinanszirozas.hu, www.isuzufinanszirozas.hu, www.autovasarlo.hu weboldalak látogatásán keresztül kapcsolatba kerülnek az Adatkezelővel, és tájékoztassa őket arról, hogy személyes adataikat a jelen tájékoztatóban és a vonatkozó jogszabályokkal összhangban kezeli, és ennek során tiszteletben tartja és védi.

Közönség adatokat csakis statisztikailag feldolgozott formában, egyedi azonosítókhoz nem kapcsolhatóan hozunk nyilvánosságra, és ezekben a statisztikákban sem foglalkozunk olyan jellegű témakörökkel, amelyek bármilyen módon túlmennének a közérdeklődésre számot tartó kérdések körén.

 1. Fogalmak

A Tájékoztatóban használt fogalmak a szövegben nagy kezdőbetűvel írtak és a következő jelentéssel bírnak:

Adatkezelő: az MKB-Euroleasing Csoport tagjai.

Adatkezelés: a Személyes Adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége.

Címzett: az a személy, közhatalmi szerv vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a Személyes Adatot az Adatkezelő közli, függetlenül attól, hogy a Címzett az Adatkezelőtől illetve az Érintettől különböző harmadik személy-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz (pl.: Magyar Nemzeti Bank a felügyeleti jogkörében végzett vizsgálata során), nem minősülnek címzettnek.

Érintett: az Adatkezelő ügyfelei és a szolgáltatásnyújtás során az Adatkezelővel kapcsolatba kerülő egyéb személy (marketing tevékenység címzettje, adós, adóstárs, kezes, kedvezményezett, stb.), továbbá a Weboldal felhasználói, amennyiben azok azonosított vagy azonosítható természetes személyek és az adatkezelő rájuk vonatkozóan Személyes Adatnak minősülő bármilyen információt kezel. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, születési idő, online azonosító (pl.: IP cím) vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

GDPR: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

Info tv.: a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról,

Hpt.: a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény.

Különleges Személyes Adat: a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.

MKB-Euroleasing Csoport tagjai: MKB-Euroleasing Autólízing Zrt., Retail Prod Zrt., Euroleasing Kft., I.C.E. Kft.

Személyes Adat: az Érintettre vonatkozó bármely információ, amely alapján az Érintett közvetlenül vagy közvetett módon azonosítható.

Tájékoztató: a jelen adatkezelési tájékoztató.

Weboldal/Honlap: a www.euroleasing.hu, www.autohitel.hu, www.autostart.hu, www.gyorshitel.hu, www.eszkozlizing.hu, www.kiafinanszirozas.hu, www.hondafinanszirozas.hu, www.fiatfinanszirozas.hu, www.jeepfinanszirozas.hu, www.alfafinanszirozas.hu, www.ssangyongfinanszirozas.hu, www.isuzufinanszirozas.hu, www.autovasarlo.hu oldalak

A Tájékoztatóban külön nem meghatározott és nagy kezdőbetűvel nem jelzett fogalmak a GDPR-ban meghatározott jelentéssel bírnak.

 1. Az adatkezelők és elérhetőségeik

Adatkezelő neve: MKB-Euroleasing Autólízing Zrt. Székhely: 1134 Budapest, Lőportár u. 24. Elérhetőség: 06-1-345-2300 Honlap: www.euroleasing.hu Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Nyilvántartási szám (cégjegyzékszám): 01-10-043384

Adatkezelő neve: Retail Prod Zrt. Székhely: 1134 Budapest, Lőportár u. 24. Elérhetőség: 06-1-345-2300 Honlap: www.euroleasing.hu Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Nyilvántartási szám (cégjegyzékszám): 01-10-048083

Adatkezelő neve: Euroleasing Kft. Székhely: 1134 Budapest, Lőportár u. 24. Elérhetőség: 06-1-345-2300 Honlap: www.euroleasing.hu Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Nyilvántartási szám (cégjegyzékszám): 01-09-464308

Adatkezelő neve: I.C.E. Kft. Székhely: 1134 Budapest, Lőportár u. 24. Elérhetőség: 06-1-345-2300 Honlap: www.euroleasing.hu Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Nyilvántartási szám (cégjegyzékszám): 01-09-729456

 1. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

Az Adatkezelők adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége a következő:

Postacím: 1134 Budapest, Lőportár u. 24. E-mail cím: adatvedelem@euroleasing.hu

 1. Az Adatkezelés célja, jogalapja, kezelt Személyes adatok köre és egyéb körülményei

4.1. A Weboldalt üzemeltető szerver naplózása

A Weboldal meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza a felhasználó tevékenységét.

Az adatkezelés célja: A Honlap látogatása során az Adatkezelő a szolgáltatás működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás, a visszaélések megakadályozása és statisztikai célú elemzés érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A személyes adatok köre: A Weboldal látogatóiról automatikusan generálódó információk, így a látogató számítógépének IP-címe, domain neve, a látogatás időpontja, megtekintett oldalak, használt böngészőprogram adatai.

Az adatkezelés időtartama: A Honlap megtekintésétől számított 20 hét.

Az Adatkezelő ezen tevékenység ellátásához adatfeldolgozót vehet igénybe. Az adatfeldolgozó nevét, székhelyét a mindenkor hatályos adatfeldolgozói hirdetményben teszi közzé.

Az Adatkezelő a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

Az IP cím olyan számsorozat, amellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

4.2. Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése:

A weboldalak HTML-kódja az Adatkezelőtől független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaznak. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói a szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni.

A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki. Az Adatkezelő és a külső szolgáltató szervere közötti kapcsolat kizárólag az utóbbi kódjának beillesztésére terjed ki, így személyes adatok átadása, továbbítása sem történik.

A webauditálási célú és a honlap látogatói adatok webszerver általi rögzítésével megvalósított adatkezelések az interneten elterjedt adatkezelések, így azokat az internet használatával, weblapok látogatásával elfogadja a felhasználó.

Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alább felsorolt adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani. A weboldalak látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen ad részletes felvilágosítást.

A hirdetések személyre szabott kiszolgálása érdekében a Google AdWords, a Facebook és a www.google.com/doubleclick szolgáltatók szervereire szintén közvetlenül kapcsolódik a Weboldalt meglátogató felhasználó számítógépe. Ezen szolgáltatók naplózási gyakorlatáról a https://www.facebook.com/about/privacy és a www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ címeken lehet informálódni.

4.3. A Weboldal saját cookie kezelése

A szolgáltató a testreszabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el, amit a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, felhasználói élmény növelése, az adatvesztés megakadályozása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, munkamenet.

Az adatkezelés időtartama: munkamenet végéig.

Az Adatkezelő ezen tevékenység ellátásához adatfeldolgozót vehet igénybe. Az adatfeldolgozó nevét, székhelyét a mindenkor hatályos adatfeldolgozókat tartalmazó hirdetményben teszi közzé.

A munkamenet lezárultáig érvényes süti csak a böngésző bezárásáig marad a számítógépen. A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

4.4. Külső szolgáltatók cookie kezelése a Weboldalon

Egyes szolgáltató partnerek a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és a későbbi internethasználat során olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a  korábbiakkal, azon weboldalak tekintetében, amelyeknél a külső szolgáltató cookie-ját használják. A Weboldal felkeresésekor webanalitikai rendszere üzemeltetése érdekében a Google Analytics kezel cookie-t. A felhasználók követése és személyre szabott ajánlások megjelenítése érdekében – amennyiben a honlapon elhelyezett nyilatkozat segítségével ehhez a látogató kifejezetten hozzájárul – az alábbi szolgáltatók kezelnek cookie-t: Google AdWords és Facebook.

A Google AdWords és a Facebook partnerszolgáltatók ún. remarketing segítségével személyre szabott hirdetéseikkel elérhetik az Adatkezelőtől független más weboldalon is azokat a személyeket, akik korábban felkeresték bármelyik Weboldalt. A Google Analytics, a Google AdWords és a Facebook adatkezeléséről a google.com/adwords és a facebook.com címeken kérhető bővebb tájékoztatás.

A “Hogyan használja fel a Google az adatokat, amikor Ön egy partnerünk oldalát vagy alkalmazását használja” című dokumentum az alábbi hivatkozáson érhető el: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/

A Facebook “Adatkezelési szabályzata” a https://www.facebook.com/about/privacy címen érhető el. A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség. Amennyiben a felhasználó nem kíván remarketing hirdetéseket látni, lehetősége van letiltani a Google cookie-használatát a Google Hirdetési beállításaiban is.

4.5 Regisztrált felhasználókra vonatkozó adatkezelés

A Weboldalon keresztül – az erre a célra kialakított formok segítségével – kapcsolatfelvételi igény leadásakor a felhasználó nyilatkozik az Adatkezelő Adatkezelési Tájékoztatójának megismeréséről, illetve hozzájárul, hogy az általa megadott kommunikációs csatornákon (telefon, email cím) keresztül az Adatkezelő munkatársa a Weboldalon a felhasználó által kalkulált finanszírozási ajánlattal kapcsolatban segítséget adjon a szolgáltatás jobb megismeréséhez.

Az Adatkezelő a hozzájárulást visszavonásig (tiltakozásig) megadottnak tekinti.

 1. Adattovábbítás

Az Adatkezelő a sütik (cookie-k) használatához való hozzájárulás alapján jogosult ezen adatokat statisztikai elemzés céljából, a honlap látogatottságának, felhasználói élmény javítása érdekében hozzáférhetővé tenni az alább felsorolt harmadik személynek minősülő szerződő felek számára:

▪ Google Inc. (Google Analytics, Adwords, Tag Manager szolgáltatások igénybevétele során),

▪ Inspectlet Inc,

▪ SurveyMonkey Inc.

 1. Adatfeldolgozás

Az Adatkezelő bizonyos szolgáltatások nyújtása vagy tevékenységek végzése során harmadik fél szolgáltatásait veszi igénybe (pl. informatikai szolgáltatások, üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátása), amely során az Adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló partner az Adatkezelő utasításai alapján Adatkezelést végez, ezért adatfeldolgozójának minősül. Az adatfeldolgozó a tevékenysége ellátása során bizonyos esetekben az Érintett személyes adataihoz hozzáférhet és jogosult azokat megismerni. Az ilyen esetekben az Adatkezelő megfelelő szervezeti és technológiai intézkedéseket tesz az Érintett személyes adatainak védelme érdekében és ilyen intézkedések alkalmazását követeli meg az adatfeldolgozóitól is a személyes adatainak védelme érdekében.

 1. Az Érintett jogai

Az Érintett kérésére szóbeli tájékoztatás abban az esetben adható, ha az Érintett személyazonossága megfelelő módon igazolható. A személyes adatok védelmével kapcsolatos jelen tájékoztatóban foglalt jogait az Adatkezelő üzlethelyiségében személyesen, vagy levélben (1134 Budapest, Lőportár u. 24.) vagy az info@euroleasing.hu email címre küldött elektronikus üzenetben gyakorolhatja.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a jelen pontban foglalt jogok gyakorlására irányuló kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Euroleasing a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja. Ha kérelmét elektronikus úton nyújtotta be, az Adatkezelő a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton adja meg, kivéve, ha azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket a benyújtott kérelem nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatni fogja az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy hová fordulhat panasszal és milyen egyéb jogorvoslati jog illeti meg.

A jelen pontban foglalt jogokkal kapcsolatos kérelmek alapján nyújtandó információkat, valamint a kérelem teljesítését az Adatkezelő díjmentesen biztosítja. Az Adatkezelő méltányos összegű adminisztratív díjat számíthat fel a kérelemben foglaltak teljesítésével kapcsolatban, amennyiben az egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. Ismétlődőnek kell tekinteni az azonos tárgyban három (3) hónapon belül benyújtott kérelmet.

Abban az esetben, ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a jelen pontban foglalt jogok gyakorlására irányuló kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

Az Adatkezelő minden olyan Címzettet tájékoztat a jelen pontban foglalt jogok szerinti valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy Adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel az Érintett Személyes Adatát közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Kérésére külön tájékoztatjuk e Címzettekről.

7.1. A hozzáféréshez való jog

Az Érintett kérheti, hogy az Adatkezelő nyújtson információt a Személyes Adatai kezelésére vonatkozóan. Amennyiben Személyes Adatait kezeljük, úgy az alábbi információkat bocsátjuk a rendelkezésére:

 • az Adatkezelés célja(i);
 • a kezelt Személyes Adatok kategóriái;
 • azon Címzettek kategóriái akik részére az Érintett Személyes Adatait közöltük vagy közölni fogjuk;
 • amennyiben értelmezhető (pl.: adattárolás történik), a Személyes Adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy amennyiben a tervezett időtartam a hozzáféréshez való jog gyakorlására tekintettel adott tájékoztatás pillanatában még nem meghatározható, úgy ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • a helyesbítéshez, törléshez, korlátozáshoz és tiltakozáshoz való jogai;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásához való joga;
 • ha a Személyes Adatokat nem az Érintettől gyűjtöttük, a Személyes Adatok forrására vonatkozó minden elérhető információ;
 • az automatizált döntéshozatal megtörténte vagy meg nem történte, illetve automatizált döntéshozatal esetén az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az automatizált döntéshozatal milyen jelentőséggel bír, és az milyen várható következményekkel jár az Érintettre.

Amennyiben a Személyes Adatait harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére továbbítjuk, úgy joga van tájékoztatást kapni az adattovábbítás garanciáiról. Kérelmére egy példányban a rendelkezésére bocsátjuk az általunk kezelt Személyes Adatainak másolatát. A további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthatunk fel.

7.2. A helyesbítéshez való jog

Az Érintett kérheti az Adatkezelőtől, hogy a pontatlan Személyes Adatait késedelem nélkül helyesbítsük, vagy az Adatkezelés céljára tekintettel hiányos Személyes Adatait egészítsük ki.

7.3. A törléshez való jog

Az alábbi esetekben kérheti a Személyes Adatai törlését:

 • a Személyes Adatokra már nincs szükség abból a célból amelyre tekintettel eredetileg kezeltük;
 • hozzájáruláson alapuló Adatkezelés esetén, amennyiben a hozzájárulását visszavonta és az Adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • a Tájékoztató 8.6. pontjának megfelelően sikeresen tiltakozik a Személyes Adatainak kezelése ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az Adatkezelésre, vagy sikeresen tiltakozik a Személyes Adatainak közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen;
 • a Személyes Adatok kezelése jogellenes volt;
 • a Személyes Adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a Személyes Adatokat közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában kezeltük.

7.4. Az Adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az Adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az Érintett vitatja a Személyes Adatok pontosságát, mely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a Személyes Adatok pontosságát;
 • az Adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi a Személyes Adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a Személyes Adatokra Adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az Érintett sikeresen tiltakozott az Adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos érdeke elsőbbséget élvez-e az az Érintett jogos érdekeivel szemben.

Sikeres tiltakozás esetén, a korlátozással érintett Személyes Adatokat a tárolás kivételével csak az az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezeljük.

Amennyiben a Személyes Adat kezelése korlátozás alá esik, az Adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatni fogjuk.

7.5. Az adathordozhatósághoz való jog

Az alábbi esetekben az Érintett jogosult arra, hogy az az Érintettre vonatkozó, az Érintett által rendelkezésünkre bocsátott Személyes Adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket a Személyes Adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsuk:

 • az Adatkezelés az az Érintett hozzájárulásán alapul vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; és
 • az Adatkezelés automatizált módon történik.

7.6. A tiltakozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon Személyes Adatainak azon kezelése ellen, amely közérdekű, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben a Személyes Adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha az Adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a Személyes Adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a Személyes Adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

7.7. Az automatizált döntéshozatallal kapcsolatos jog

Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki az Érintettre az olyan, kizárólag automatizált Adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely az Érintettre nézve joghatással járna vagy az Érintettet hasonlóképpen jelentős mértékben érintené, kivéve, ha az ilyen döntés:

 • az Érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az Érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • az Érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Abban az esetben amikor nem gyakorolhatja a jelen alpontban fentebb említett jogát a szerződésen, illetve a hozzájáruláson alapuló automatizált döntéshozatal okán, Érintettnek joga van, hogy az Adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

7.8. A hozzájárulás visszavonásához való jog

Hozzájáruláson alapuló Adatkezelés esetén az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti Adatkezelés jogszerűségét.

 1. Jogorvoslati lehetőségek

8.1. A felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtása

Amennyiben az Érintett úgy ítéli meg, hogy az Érintettre vonatkozó Személyes Adatok kezelése sérti a GDPR rendelkezéseit, úgy jogosult panaszt benyújtani egy felügyeleti hatóságnál, különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban, Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat panasszal (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-3911-400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

8.2. Bírósághoz fordulás

Amennyiben az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panaszával, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az Érintettet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről, vagy az Érintett úgy ítéli meg, hogy az az Érintettre vonatkozó Személyes Adatok kezelése sérti GDPR-ban foglalt jogait, úgy jogosult bírósághoz fordulni.

Ebben az esetben a felügyeleti hatósággal szembeni bírósági eljárást a Fővárosi Törvényszék vagy a szokásos tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt kell megindítani.

Jogainak megsértése esetén az Adatkezelő elleni bírósági eljárást ugyancsak a Fővárosi Törvényszék vagy a szokásos tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt kell megindítani.

 1. Egyéb körülmények

Jelen Tájékoztató 2019. január 1-jétől hatályos. A Tájékoztatót az Adatkezelő jogosult bármikor módosítani. A Tájékoztató módosulásáról a www.euroleasing.hu weboldalon, valamint az üzlethelyiségben közzétett tájékoztatóval értesítjük az Érintetteket.

 1. Egyéb jogi természetű tájékoztatás

Az Adatkezelő weboldalainak tartalma szerzői jogvédelem alá esik. Minden jogot fenntartunk. Az Adatkezelő logó és az Adatkezelő terméknevek az Adatkezelő kereskedelmi védjegyei.

Az Adatkezelő előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldalak tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában reprodukálni, átruházni, terjeszteni vagy tárolni. Az Adatkezelő azonban beleegyezik abba, hogy – saját, személyes használatra – Ön ezen oldalak kivonatait számítógépén tárolja vagy kinyomtassa.

Az Adatkezelő weboldalainak tartalma az eredetileg leírtak szerint, változtatás nélkül értendő.

Előfordulhat, hogy a weboldalakon az Adatkezelőtől független változtatás történik, ezért – ha a törvény másként nem rendelkezik – az Adatkezelő semmilyen természetű garanciát nem vállal az Ön előtt megjelenő weboldalai pontosságára, megbízhatóságára vagy tartalmára vonatkozóan.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy weboldalait bármikor felülírja vagy elérhetőségüket megszüntesse.

Az Adatkezelő nem garantálja, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz.

A weboldalon megjelenő jogi természetű rendelkezések, díjtételek tájékoztató jellegűek. Ügyfeleinkkel fennálló jogviszony tényleges és pontos jogi tartalmát az ügyféllel kötött szerződés, továbbá a hatályos jogszabályok rendelkezései határozzák meg.

Ingyenesen hívható számunk:

06 (80) 326-842

Minden jog fenntartva. 2019 © MKB-Euroleasing